نوشته شده توسط Super User دسته: آموزش لیزرل
نمایش از 26 فروردين 1392 بازدید: 7012
پرینت

مقدمه ای بر لیزرل و معادلات ساختاری

نرم افزار LISREL یک محصول خودکفاست که به منظور برآورد و آزمون مدل های معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

لیزرل lisrel

 

دستورهای اجرایی LISRELقبل از نسخه 8 آن تنها متکی بر تعیین ماهیت هشت ماتریس  LX، LY، TD، TE، PH، PS، GA، BE است، که روابط درونی بین متغیرهای آشکار و مکنون را برای هر مدل معین به تفصیل شرح می دهد و می تواند روش های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر را اجرا کند. این نرم افزار اکنون زبان برنامه نویسی جدیدی را به نام SIMPLIS ارائه کرده است که به کاربران امکان می دهد به جای مقادیر ماتریسی که در نسخه های قبلی به کار می رفت، به زبان تقریباً ساده برنامه نویسی کنند. علاوه بر این، دارای محصول ضمیمه ای به نام PRELISبرای مدیریت داده هاست، که به منظور خواندن و پیش پردازش داده ها، قبل از اجرای تحلیل های    LISREL طراحی شده و نسخه جدید آن شاخص های گسترده ای را برای انتخاب و تحلیل داده ها ارائه کرده است که به کاربران امکان می دهد سطوح اندازه گیری هر متغیر (مانند طبقه ای مرتب و پیوسته) را در تحلیل مشخص و مشخصه های آماری مطلوب محاسبه کنند.

مدل یابی معادلات ساختاری:

بدون تردید، یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران، توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیر آزمایشی ارائه می دهند. از این رو، همواره تلاش های زیادی صرف ساخت و توسعه روش ها و فنون مختلف آماری برای پاسخ به این نیاز فزاینده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)  یکی از آخرین دستاوردهای آماردانان در این برهه از زمان، و از جمله مدل های آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است. از طریق این فنون است که پژوهشگران می توانند ساخترهای فرضی را، که به گونه کلی مدل (و با دقت کمتری) مدل های علی نامیده می شود، رد یا انطباق آنها را با داده های غیر آزمایشی تأیید کنند.

ایزرا معادلات ساختاری

مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISRELنامیده شده است. اما اصطلاح غالب این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان یکی از پیشرفت های روش شناختی نوید بخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری می تواند مدل های سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط و مدل های پیچیده تری مانند تحلیل عاملی (تأییدی) و تحلیل سری های زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن مدل های نظری در یک جامعه به خصوص امکان پذیر سازد.

پژوهشگر برای اجرای مقدماتی تحلیل SEM، ابتدا مدلی را بر پایه تئوری مشخص می سازد. سپس تعیین می کند که چگونه سازه ها را اندازه گیری، داده ها را گردآوری و آنها را وارد رایانه کند. درونداد این تحلیل معمولاً ماتریس کوواریانس متغیرهای اندازه گیری شده (مثلاً نمره های مواد یک تست یا پرسشنامه) است، هرچند گاهی اوقات ماتریس همبستگی ها یا ماتریس کوواریانس ها و میانگین ها به کار برده می شود. تحلیلگر داده ها در عمل، معمولاً برنامه های SEMرا با داده های خام تأمین، و این برنامه، داده های مذکور را به کوواریانس ها و میانگین ها برای استفاده لازم تبدیل می کند. این مدل شامل مجموعه ای از روابط بین متغیرهای اندازه گیری شده است، که به عنوان محدودیت هایی در مجموعه کلی روابط ممکن نشان داده می شود. نتایج حاصل، علاوه بر برآورد پارامترها، خطاهای استاندارد و مشخصه های آزمون برای هر یک از پارامترهای آزاد موجود در مدل، شامل شاخص های کلی برازندگی مدل نیز خواهد بود.

برای حمایت از ما امتیاز دهید