نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 05 ارديبهشت 1392 بازدید: 66317
پرینت

آموزش ضریب همبستگی پیرسون در اس پی اس اس

اين ضريب همبستگي مبتني بر کوواريانس دو متغير و احراف معيار آنها تنظيم شده است. فرمول مورد استفاده براي اين ضريب به صورت زير است:

پیرسون در اس پی اس اس

ادامه مطلب: ضريب همبستگي پيرسون در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 05 ارديبهشت 1392 بازدید: 9321
پرینت

آموزش ضریب همبستگی کرامر در اس پی اس اس

فرض کنيد که فرضيات تحقيق به صورت زير تنظيم شده باشد:

فرضيه صفر: "بين جنسيت دانشجويان و گرايشات سياسي آنها رابطه وجود ندارد."

فرضيه يک: "بين جنسيت دانشجويان و گرايشات سياسي آنها رابطه وجود دارد."

ادامه مطلب: ضریب همبستگی کرامر در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 02 ارديبهشت 1392 بازدید: 26510
پرینت

آموزش آزمون فریدمن در اس پی اس اس

این آزمون یک آزمون ناپارامتریک می باشد که وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی می کند. به طور مثال فرض کنید نمره امتحان یک درس با سه روش تدریس ارزیابی شود، محقق در این زمینه بر روی یک گروه، سه روش تدریس را اجرا و سپس نتایج امتحان را در هر یک از روش ها یادداشت می کند.

ادامه مطلب: آزمون فریدمن در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 31 فروردين 1392 بازدید: 10015
پرینت

آموزش آزمون Q کوکران (Cochran’s Test) در اس پی اس اس

این آزمون تعمیم یافته آزمون مک نمار است. در آزمون مک نمار، تنها دو وضعیت قابل بررسی بود، ولی در این آزمون، k وضعیت قابل بررسی است.محدودیت عمده این آزمون آن است که متغیر مورد نظر حتماً باید دو بعدی باشد. .برای مثال نظر افراد در دو حالت و در K وضعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد و امکان اجرای این آزمون برای یک متغیر چند مقوله ای و در K وضعیت وجود ندارد. (با سه مقوله کم، متوسط و زیاد) را در سه وضعیت مورد ارزیابی قرار دهد، چرا که متغیر مسئولیت پذیری، دو مقوله ندارد.

ادامه مطلب: آزمون کوکران در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 31 فروردين 1392 بازدید: 18531
پرینت

آموزش آزمون کروسکال والیس در اس پی اس اس

این آزمون معادل آزمون تحلیل واریانس در آزمون های پارامتریک است. در این آزمون سعی می شود که وضعیت یک متغیر در بین چند گروه مستقل مقایسه و ارزیابی شود.

این آزمون که بسط آزمون من ویتنی می باشد، چند گروه (نه فقط دو گروه) را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای استفاده از این آزمون تأکید می شود، متغیر مورد نظر دارای پیوستگی لازم باشد تا امکان رتبه بندی نمونه ها وجود داشته باشد.

ادامه مطلب: آژمون کروسکال والیس در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 24 فروردين 1392 بازدید: 88088
پرینت

آموزش آزمون تحليل واريانس در اس پی اس اس

تحليل واريانس که براي اولين بار توسط سر رونالد فيشر ابداع شد، روشي است که از آن براي مقايسه ميانگين دو يا چند گروه استفاده مي شود. هنگامي که تحليل واريانس براي مقايسه دو گروه استفاده مي شود با آزمون تي معادل است.

ادامه مطلب: آزمون تحليل واريانس در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 22 فروردين 1392 بازدید: 33457
پرینت

آموزش انجام آزمون کلموگوروف-اسميرنوف در اس پی اس اس

اين آزمون توسط يک رياضي دان روس به نام «کلموگوروف» در سال 1933 پيشنهاد شده است و به عنوان يک آزمون تطابق توزيع براي داده هاي کمي مي باشد.

ادامه مطلب: آزمون کلموگوروف-اسميرنوف در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 20 فروردين 1392 بازدید: 9703
پرینت

آموزش انجام آزمون مک نمار در اس پی اس اس

آزمون مک نمار معادل ناپارامتری آزمون t دو نمونه ای وابسته است، در شرایطی که نوع متغیر مورد بررسی اسمی باشد. هنگامی که موقعیت استفاده از آزمون t دو نمونه ای وابسته فراهم نباشد و بخواهیم تأثیر یک فعالیت را روی رفتار آزمون شوندگان مشخص می کنیم و میزان تغییر نظر آزمون شوندگان را قبل و بعد از مداخله مشخص نماییم، از آزمون مک نمار استفاده می کنیم. اساس این آزمون توزیع کی دو است.

ادامه مطلب: آزمون مک نمار McNemar’s test در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 19 فروردين 1392 بازدید: 25424
پرینت

آموزش انجام آزمون ویلکاکسون در اس پی اس اس

آزمون ویلکاکسون جزء آزمون‌هاي ناپارامتريک آماري است که براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته با مقياس رتبه‌اي به کار مي‌رود. اين آزمون مناسب طرح هاي ماقبل و مابعد است (يک نمونه در دو موقعيت مختلف)، آزمون ويلكاكسون زماني به كار می رود كه محقق قصد داشته باشد اختلاف مقادير دو گروه 

ادامه مطلب: آزمون ويلکاکسون (Wilcoxon signed-rank test) در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 18 فروردين 1392 بازدید: 27485
پرینت

آموزش انجام آزمون من ويتني Mann-Whitney در SPSS

هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه اي مفروض باشد و داده های مربوط به این دو نمونه مستقل رتبه ای و یا داده های کمی غیر نرمال باشند و هدف از آزمون، مقایسه یک متغیر بر روی این دو نمونه مستقل

ادامه مطلب: آزمون من ویتنی در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 18 فروردين 1392 بازدید: 16552
پرینت

آموزش انجام آزمون دو جمله ای در spss :

آزمون دو جمله اي معادل ناپارامتري آزمون t تک نمونه اي مي باشد، بدين معنا که اگر توزيع جامعه مشخص نباشد از آزمون دوجمله اي به جاي آزمون t تک نمونه اي استفاده مي گردد.

ادامه مطلب: آزمون دو جمله ای در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 10 فروردين 1392 بازدید: 42270
پرینت

آموزش آزمون تی زوجی یا وابسته در spss

از این آزمون زمانی استفاده می گردد که هر فرد یا نمونه ی یکسانی در دو وضعیت متفاوت مورد آزمون قرار گیرد. یعنی برای یک فرد دو اندازه گیری داشته باشیم. مثلاً فشار خون پاسخگویان در قبل و بعد از کنکور را ثبت کنیم و سپس آزمون کنیم که آیا میانگین مقادیر در دو نوبت تفاوت معناداری با یکدیگر دارد یا خیر.

ادامه مطلب: آزمون t زوجی یا وابسته در spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 09 فروردين 1392 بازدید: 36928
پرینت

نحوه انجام آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss

تعداد زيادي از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از داده ها است. اما اين امر هميشه اتفاق نمي افتد و گاهي محقق از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. حالاتي که در آن فرد از آزمون تک نمونه اي استفاده مي کند، دو نوع عمده است:

ادامه مطلب: آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss
 
نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 09 فروردين 1392 بازدید: 55999
پرینت

آموزش انجام آزمون t دو نمونه مستقل در spss :

از اين آزمون براي مقايسه ميانگين هاي دو نمونه مستقل از داده هاي کمي استفاده مي گردد. مانند زماني که مي خواهيم معدل تحصيلي را در دو نمونه مستقل (مانند زن و مرد) با هم مقايسه کنيم.

ادامه مطلب: آزمون t دو نمونه مستقل در spss
 
برای حمایت از ما امتیاز دهید