نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 09 فروردين 1392 بازدید: 53428
پرینت

آموزش انجام آزمون t دو نمونه مستقل در spss :

از اين آزمون براي مقايسه ميانگين هاي دو نمونه مستقل از داده هاي کمي استفاده مي گردد. مانند زماني که مي خواهيم معدل تحصيلي را در دو نمونه مستقل (مانند زن و مرد) با هم مقايسه کنيم.

در اين آزمون فرضيه هاي صفر و يک به صورت زير بدست مي آيد:

جدول آزمون فرض t مستقل دو نمونه ای در spss

فرض صفر مبني بر اين است که تفاوت معناداري بين ميانگين دو نمونه وجود ندارد در حالي که فرض يک بر تفاوت معنادار ميانگين دو نمونه دلالت دارد.

در اين آزمون اگر فرض برابري واريانس هاي دو نمونه مطرح باشد، اين آزمون از واريانس ادغام شده دو گروه استفاده مي کند ولي اگر واريانس هاي دو نمونه متفاوت باشند، استفاده از آزمون t با واريانس هاي جداگانه پيشنهاد مي گردد.

مثال عملي:

فرض کنيد در يک نمونه 20 تايي از دانشجويان فارغ التحصيل به دنبال مقايسه معدل تحصيلي بين دختران و پسران باشيم:

جدول دادهای آزمون t مستقل در spss

داده ها را مطابق زير وارد spss مي کنيم:

آزمون t مستقل spss

پس از اينکه داده ها را به نرم افزار وارد کرديد، مراحل زير را انجام مي دهيد:

1- از نوار منو فرمان زير را اجرا کنيد تا کادر محاوره اين آزمون باز شود.

دستور زمون t مستقل در spss

آزمون تی در اس پی اس اس

آزمون t مستقل در اس پی اس اس

آزمون t مستقل دو نموه ای در spss

پس از فشردن دکمه Continue دکمه OK را انتخاب مي کنيم و خروجي ها به صورت زير ظاهر مي گردد:

خروجی آزمون t مستقل دو نمونه ای در spss

در اين جدول مقايسه ميانگين هاي دو جمعيت، در دو حالت انجام گرفته است:

الف- با فرض برابري واريانس دو جامعه

ب- با فرض برابر نبودن واريانس دو جامعه

جدول بالا شامل دو آزمون است؛ آزمون اول برابري واريانس ها با مقدار 0.499 براي آماره F و با معيار تصميم 0.489 نشان مي دهد که فرض برابري واريانس ها را نمي توان رد کرد. يعني با توجه به اطلاعات اين نمونه، واريانس معدل در بين دختران و پسران با هم برابر است. آزمون دوم آزمون مقايسه ميانگين هاست که با فرض برابري واريانس ها، معيار تصميمي (Sig.(2-tailed)) برابر 0.78 دارد که بسيار بزرگتر از 0.05 است و دليل کافي براي رد وجود ندارد. با فرض برابر نبودن واريانس هاي دو جمعيت نيز همين نتيجه حاصل خواهد شد. در هر دو صورت نتيجه اين آزمون برابري معدل دختران و پسران را تأيید مي کند.

برای حمایت از ما امتیاز دهید