نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 09 فروردين 1392 بازدید: 35055
پرینت

نحوه انجام آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss

تعداد زيادي از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از داده ها است. اما اين امر هميشه اتفاق نمي افتد و گاهي محقق از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. حالاتي که در آن فرد از آزمون تک نمونه اي استفاده مي کند، دو نوع عمده است:

1- ممکن است فرد بخواهد توزيع يک نمونه را با يک توزيع فرضي مانند توزيع نرمال مقايسه کند. اين يک سوال در مورد تطابق توزيع نمونه با يک توزيع نظري است.

2- ممکن است فرد بخواهد از طريق آماره هاي يک نمونه در مورد پارامترهاي يک جامعه واحد استنباط کند. اين کار ممکن است براي تعيين اينکه آيا نمونه مورد نظر از يک جامعه شناخته شده است يا براي برآورد کردن پارامترهاي يک جامعه ناشناخته به کار مي رود.

t-test تک نمونه اي آزمون مي کند که آيا ميانگين يک جامعه برابر مقدار مفروضي است يا نه؟ به عبارت ديگر در اين آزمون فرضيه هاي صفر و يک به صورت زير بدست مي آيد:

 

 

براي اجراي آزمون t تک نمونه اي در spss مراحل زير را انجام مي دهيم:

مثال عملی:

یک جمعیت شناس مدعی است که امید به زندگی در یک مرکز نگهداری از سالمندان که در سال های قبل 71 سال بوده است افزایش یافته، برای بررسی این ادعا سن 17 سالمند که به صورت تصادفی از بین سالمندان این مرکز انتخاب شده اند، به صورت زیر در دست است:

69  72  75  68  79  63  71  60  70  76  74  71  70  63  66   81  82 

برای بررسی این که آیا میانگین سن این نمونه با 71 سال برابری دارد یا نه، آزمون t تک نمونه ای را به کار می گیریم. یکی از ویژگی های آزمون t این است که وقتی تعداد نمونه ها به بیشتر از 30 افزایش پیدا می کند، احتمالات آن دقیقاً با احتمالات توزیع نرمال منطبق می شود. بنابر این برای آزمون هایی با هر تعداد نمونه، می توانید از آزمون های t استفاده کنید.

لذا فرضیه بدین صورت تنظیم می گردد:

 

داده ها را با یک متغیر به نام omidzendegi در برگه DataView وارد کنید.

جدول ورود دادهها آزمون t در spss

 سپس برای انجام آزمون یک نمونه ای t مراحل زیر را پیگیری کنید:

آزمون t در spss

به کادر محاوره آزمون t که مانند شکل زیر است، وارد شوید.

آزمون t تک نمونه ای در spss

·        متغیر (omidzendegi) را به فهرست متغیرهای آزمون Test Variable منتقل کنید.

·        در چهار گوش Test Value مقدار 71 را وارد کنید.

·        Ok را کلیک کنید.

نتیجه در جدول زیر آمده است:

خروجی آزمون t تک نمونه ای در spss

در جدول One-Sample Statistics شاخص های میانگین و انحراف معیار سن سالمندان مشاهده می شود. در جدول One-sample Test می توانید نتایج آزمون را مشاهده کنید.

برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانید در جدول One-sampleTest به معیار تصمیم             (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنید. چون در این مثال 909/0 بیشتر از 05/0 است، دلیل کافی برای رد کردن فرضیه  وجود ندارد.

از طرفی اگر به فاصله اطمینان داده شده نگاه کنید احتمال مشاهده مقدار t ی بزرگتر از 39/3 و کمتر از 04/3- برابر با سطح معنی داری یعنی 909/0=Sig است. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده بیشتر از 5% است، می شود نتیجه گرفت که این احتمال وجود دارد که میانگین امید به زندگی سالمندان برابر با 71 سال باشد. یا می توان اینگونه مطرح کرد که اختلاف مقدار میانگین امید به زندگی جامعه، ناشی از تصادف است. پس فرض صفر را نمی توانید رد کنید.

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید