نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 10 فروردين 1392 بازدید: 39196
پرینت

آموزش آزمون تی زوجی یا وابسته در spss

از این آزمون زمانی استفاده می گردد که هر فرد یا نمونه ی یکسانی در دو وضعیت متفاوت مورد آزمون قرار گیرد. یعنی برای یک فرد دو اندازه گیری داشته باشیم. مثلاً فشار خون پاسخگویان در قبل و بعد از کنکور را ثبت کنیم و سپس آزمون کنیم که آیا میانگین مقادیر در دو نوبت تفاوت معناداری با یکدیگر دارد یا خیر.

مزیتی که آزمون تی با نمونه های جفت دارد این است که، اگر تفاوتی وجود داشته باشد به آسانی کشف می شود. مثلاً هنگامی که فشار خون تعدادی آزمودنی قبل و بعد از امتحان کنکور ثبت می شود با اطمینان زیادی می توان اختلاف مشاهده شده بین فشار خون قبل و بعد از امتحان کنکور را به امتحان کنکور نسبت داد.

استفاده از آزمون تی با نمونه های جفت منوط به شرایطی است که عبارتند از:

1-    توزیع جامعه نرمال باشد.

2-    نمونه ها به صورت اتفاقی انتخاب شده باشند.

3-    متغیر مستقل در سطح سنجش اسمی و متغیر وابسته در سطح سنجش فاصله ای (یا نسبی) باشد.

4-    برای هر فرد یا نمونه آماری دو اندازه گیری وجود داشته باشد.

آزمون های مک نمار، علامت و ویلکاکسون معادل های ناپارامتری آزمون تی با نمونه های جفت هستند. از این آزمون ها هنگامی استفاده می گردد که شرایط استفاده از آزمون تی با نمونه های جفت فراهم نباشد که هر کدام از آزمون های ذکر شده در آینده به تفصیل آورده خواهد شد.

مثال عملی:

می خواهیم بدانیم بین معدل دانشجویان در ترم اول و معدل همان دانشجویان در ترم آخر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر. بنابراین 10 دانشجو را به طور اتفاقی انتخاب نمودیم که نتایج آن به صورت زیر آورده شده است:

جدول داده های آزمون t زوجی در spss

ورود داده ها در  spss:

ورود داده های t زوجی در spss

روش اجرا:

دستور اجرای آزمون t زوجی در spss

آزمون t زوجی در spss

آزمون تی زوجی در اس پی اس اس

دکمه ok را انتخاب می کنیم و خروجی های زیر ظاهر می گردد:

خروجی آزمون t زوجی در spss

در جدول بالا معیار تصمیم (Sig.) 0.399 می باشد که از 5% بیشتر است از اینرو دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی بین معدل دانشجویان در ترم اول با ترم آخرشان تفاوت معنی داری ندارد. اگر معیار تصمیم (Sig.)  از 0.05 کمتر می بود فرض برابری معدل ترم اول و ترم آخر دانشجویان رد می شد.

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید