نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 18 فروردين 1392 بازدید: 15616
پرینت

آموزش انجام آزمون دو جمله ای در spss :

آزمون دو جمله اي معادل ناپارامتري آزمون t تک نمونه اي مي باشد، بدين معنا که اگر توزيع جامعه مشخص نباشد از آزمون دوجمله اي به جاي آزمون t تک نمونه اي استفاده مي گردد.

از آزمون دو جمله اي در SPSS زماني استفاده مي گردد که متغيري شامل دو مقدار باشد. اگر متغيري شامل بيش از دو مقدار باشد از آزمون «کي دو» استفاده مي گردد که در آينده به طور مفصل اين آزمون شرح داده خواهد شد.

از این آزمون زماني استفاده مي گردد که دو خصوصيات زير برقرار باشد:

1- هر يک از آزمايشات دو حالت داشته باشند مانند (موفقيت يا شکست)، (سالم يا معيوب) و (استاندارد يا غير استاندارد) و ... .

نکته: مي توان در متغيرهاي کمي نيز از آزمون دوجمله اي استفاده نمود به شرطي که يک نقطه را تعيين نمود و مقادير را به دو گروه کمتر / بيشتر (از آن نقطه) تفکيک کرد.

2- تمامي مشاهدات بايد از يکديگر مستقل باشند يعني پاسخ يک نمونه بر روي پاسخ نمونه ديگري تأثيرگذار نباشد.

فرضيه آزمون دوجمله اي به صورت زير مي باشد:

فرضیه های آزمون دو جمله ای

مثال عملي:

فرض کنيد معلمي ادعا مي کند که روش آموزش جديدي براي درس رياضي يافته است که نمره درس رياضي دانش آموزان را بهبود مي بخشد. براي اين مدعا از ميان 10 دانش آموزي که اين روش يادگيري جديد را تجربه نموده اند 8 نفر آنها در درس رياضي پيشرفت داشته اند.

حال سوال اين است که آيا واقعاً روش يادگيري جديد که معلم ادعا مي کند نسبت به روش هاي يادگيري قبلي بهتر عمل مي کند يا نه؟

جدول زير را در نظر بگيريد: (1: دانش آموزاني که در رياضي پيشرفت داشته اند و 2: دانش آموزاني که در رياضي پيشرفت نداشته اند)

ورود داده ها به SPSS:

اجراي آزمون:

آزمون دو جمله ای در اس پی اس اس

آزمون دو جمله ای در spss

آزمون دو جمله ای در spss

üدر پنجره باز شده يک يا چند متغير را انتخاب کرده و به Test Variable List منتقل کنيد.

üاگر اين متغيرها دو حالتي هستند از گزينه Get From Data استفاده کنيد و اگر دو حالتي نيستند و حالت کمي دارند و مي خواهيد آن را دو حالتي کنيد گزينه Cut Point را انتخاب کنيد و مقداري را در آن وارد کنيد. مقاديري از داده ها که زير نقطه Cut Point هستند، يک گروه تشکيل مي دهند و مقاديري که بيشتر يا مساوي نقطه Cut Point مي باشند، گروه دوم را تشکيل مي دهند.

üدر Test Proportion نسبت آزمون را مشخص کنيد.

üگزينه option را انتخاب کنيد و در صورت تمايل گزينه Descriptive را براي محاسبه بعضي شاخص هاي توصيفي ضروري و گزينه Quartiles را براي محاسبه چارک ها انتخاب کنيد و دکمه Continue را انتخاب کنيد.

خروجي به صورت زير به دست مي آيد:

خروجی آزمون دو جمله ای در spss

در اين 10 نمونه 8 مورد با کد 1 (دانش آموزاني که در رياضي پيشرفت داشته اند) و 2 مورد با کد 2 (دانش آموزاني که در رياضي پيشرفت نداشته اند)مشخص شده است. Test Prop همان نسبت افرادي است که با روش يادگيري جديد نسبت به روش هاي قبل پيشرفت تحصيلي داشته اند مي باشد. يعني 50 درصد، که مي خواهيم بر عليه آن آزمون انجام دهيم.

از آنجايي که معيار تصميم بدست آمده در خروجي ( 0.109) بيشتر از 0.05 مي باشد نمي توان فرضيه صفر را رد کرد بنابراین نمی توان گفت که روش يادگيري جديد بهتر از روش قبلي است و اختلافي که مشاهده مي کنيد ناشي از شانس و تصادف است. (ممکن است تغييرات مشاهده شده مربوط به نمونه گيري باشد.)

توجه: از آنجایی که در انجام آزمون دو جمله ای توان آزمون با تعداد نمونه نسبت مستقيم دارد و به شدت به آن وابسته است، تعداد نمونه باید زیاد باشد.

برای حمایت از ما امتیاز دهید