نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 18 فروردين 1392 بازدید: 24798
پرینت

آموزش انجام آزمون من ويتني Mann-Whitney در SPSS

هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه اي مفروض باشد و داده های مربوط به این دو نمونه مستقل رتبه ای و یا داده های کمی غیر نرمال باشند و هدف از آزمون، مقایسه یک متغیر بر روی این دو نمونه مستقل

باشد از آزمون من-ویتنی استفاده مي‌ گردد. اين آزمون یکی از قوی ترین آزمون های غیر پارامتری و جانشینی برای آزمون t با دو نمونه مستقل است در حقیقت آزمون ناپارامتري آن محسوب مي‌شود. 

در این آزمون فرضیات صفر و یک به صورت زیر تعریف می گردد:

آزمون فرض من ویتنی در اس پی اس اس

مثال عملی:

برای مقایسه ی ضریب هوشی بین دانش آموزان شهری و روستایی یک آزمون هوش بین نمونه های 10 تایی از هر گروه برگزار شده است. نمرات در جدول زیر آمده است (نمرات از 100 می باشد). می خواهیم آزمون کنیم آیا از نظر هوشی بین دانش آموزان شهری و روستایی تفاوتی وجود دارد یا خیر. (گروه 1 دانش آموزان شهری و گروه 2 دانش آموزان روستایی).

جدول ورود داده ها آزمون من ویتنی اس پی اس اس

 

آزمون فرض بدین صورت تعریف می شود:

 

آزمون فرض ازمون man withney در spss 

برای انجام آزمون فوق از آزمون من-ویتنی استفاده می گردد چرا که دو گروه نمونه از یکدیگر مستقل اند و همچنین می توان ضریب هوشی دو گروه دانش آموزان شهری و روستایی را به صورت رتبه ای مرتب نمود و سپس بر اساس رتبه به مقایسه دو گروه پرداخت، ولی در حالت کلی جهت انجام آزمون من-ویتنی در spss کافی است فقط گروه ها و نمرات ضریب هوشی دانش آموزان وارد spss شود و نیازی به ورود رتبه های گروه ها نیست:

 ورود داده های آزمون من ویتنی در اس پی اس اس

انجام آزمون:

آزمون man withney در اس پی اس اس

 

 

آژمون man withney در spss

آزمون من ویتنی در اس پی اس اس

در پنجره فوق نمره ضریب هوشی را به قسمت Test Variable List و گروه را به قسمت Grouping Variable  وارد می کنیم و در قسمتTest Type  گزینه Mann-Whitney U را تیک می زنیم.

آژمونمن ویتنی در spss

آزمون man withney در spss

خروجی ها به صورت زیر به دست می آید:

آزمون من ویتنی در spss

در جدول Ranks مجموع و میانگین رتبه ها بدست آمده است و در جدول Test Statistics مقدار معناداری (Sig.) 0.289 بدست آمده است که از 0.05 بیشتر است لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی تفاوت معناداری بین ضریب هوشی دو گروه دانش آموزان روستایی و شهری وجود ندارد.

برای حمایت از ما امتیاز دهید