نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 19 فروردين 1392 بازدید: 23581
پرینت

آموزش انجام آزمون ویلکاکسون در اس پی اس اس

آزمون ویلکاکسون جزء آزمون‌هاي ناپارامتريک آماري است که براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته با مقياس رتبه‌اي به کار مي‌رود. اين آزمون مناسب طرح هاي ماقبل و مابعد است (يک نمونه در دو موقعيت مختلف)، آزمون ويلكاكسون زماني به كار می رود كه محقق قصد داشته باشد اختلاف مقادير دو گروه 

وابسته از داده هاي كيفي را مورد مطالعهدهد به عنوان مثال قصد داشته باشد ميزان رضايت مشتريان را در قبل و بعد از يك اقدام مديريتي مورد تحقيق قرار دهد. اين آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه‌اي وابسته‌ است و در صورت وجود نداشتن شرايط آزمون t دو نمونه‌اي وابسته‌ جانشين خوبي براي آن است.در آزمون ويلکاکسون مانند آزمون علامت الزامي در مورد نوع توزيع متغير مورد نظر وجود ندارد اما مقادير متغير مورد نظر بايد پيوستگي داشته و مقياس آن از نوع ترتيبي باشد. به عبارت ديگر اجراي اين آزمون براي متغيرهايي که داراي مقوله هاي محدودي هستند امکان پذير نيست.

توجه: در آزمون علامت تنها علائم مثبت و منفي به کار گرفته مي شود در حالي که واحدی ممکن است 1 واحد اختلاف داشته باشد و واحد ديگر 10 واحد. آزمون ويلکاکسون علاوه بر در نظر گرفتن مثبت يا منفي بودن داده ها، مقدار تفاوت آن ها را نيز در نظر مي گيرد و چون اطلاعات بيشتري را مورد استفاده قرار مي دهد نتايج دقيق تري نسبت به آزمون علامت ارائه مي دهد.

مثال عملی:

داده های زیر نتایج ارزیابی عملکرد 10 نفر از کارکنان یک سازمان را قبل و بعد از یک اقدام مدیریتی نشان می دهد، به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا تفاوت معناداری میان عملکرد کارکنان در قبل و بعد از این اقدام مدیریتی وجود دارد یا خیر؟

جدول ورود داده های آزمون ویلکاکسون در spss

 

آزمون فرض برای سوال فوق بدین صورت مطرح می گردد:

 آزمون فرض ویلکاکسون در اس پی اس اس

با توجه به اینکه سنجش عملکرد کارکنان را می توان به صورت رتبه ای بدست آورد از آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرض استفاده می کنیم:

ورود داده ها به SPSS:

ورود داده های آزمون ویلکاکسون در اس پی اس اس

مراحل اجرای آزمون ویلکاکسون در SPSS:

دستور اجرای آزمون ویلکاکسون در spss

آزمون ویلکاکسون در spss

آزمون ویلکاکسون در اس پی اس اس

متغیرهای جفت شده را به قسمت Test Pair(s) List وارد می کنیم، در قسمت Test Type، Wilcoxon را تیک می زنیم و همچنین برای اجرای آزمون علامت نیز می توانیم گزینه Sign را تیک دار کنیم (در اینجا فقط آزمون ویلکاکسون را اجرا می کنیم) و برای بدست آوردن خروجی دکمه ok را برمی گزینیم.

خروجی:

خروجی آزمون ویلکاکسون در spss

در جدول Rank رتبه ها، میانگین رتبه ها و مجموع رتبه ها بدست آمده است و در جدولTest Statistic معیار تصمیم (Sig.) به مقدار 0.13 بدست آمده است و از آنجایی که این مقدار از 0.05 بیشتر است لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد یعنی تفاوت معناداری بین عملکرد کارکنان سازمان قبل و بعد از اقدام مدیریتی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید