نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 20 فروردين 1392 بازدید: 9200
پرینت

آموزش انجام آزمون مک نمار در اس پی اس اس

آزمون مک نمار معادل ناپارامتری آزمون t دو نمونه ای وابسته است، در شرایطی که نوع متغیر مورد بررسی اسمی باشد. هنگامی که موقعیت استفاده از آزمون t دو نمونه ای وابسته فراهم نباشد و بخواهیم تأثیر یک فعالیت را روی رفتار آزمون شوندگان مشخص می کنیم و میزان تغییر نظر آزمون شوندگان را قبل و بعد از مداخله مشخص نماییم، از آزمون مک نمار استفاده می کنیم. اساس این آزمون توزیع کی دو است.

به طور خلاصه شرایط استفاده از آزمون مک نمار عبارتند از:

1- نمونه ها تصادفی باشند.

2- متغیرهای مورد بررسی به صورت جدول 2×2 باشند و بخواهیم تأثیر یک فعالیت را روی رفتار آزمون شوندگان مشخص کنیم و میزان تغییر نظر آنها را قبل و بعد از مداخله مشخص نماییم.

3- شرایط استفاده از آزمون t دو نمونه ای وابسته فراهم نباشد.

فرضیه های صفر و یک به صورت زیر مطرح می گردند، فرضیه صفر بیان می کند که اختلافی بین نظرات آزمون شوندگان در قبل و بعد وجود ندارد و در مقابل فرضیه یک بین دو حالت اختلاف قائل است.  

آزمون فرض مک نکار در اس پی اس اس

مثال عملی:

از 38 نفر از دانشجویان یک کلاس در مورد حمله کشورx  به کشور y نظرخواهی نمودیم. سپس در جلسه ای درباره مضرات و مزایای این حمله توضیحاتی به آنها داده شد. در مرحله بعد نظر آنها را دوباره در مورد حمله کشور x به کشور y جویا شدیم و نتایج به صورت زیر به دست آمده است:

جدول توافقی آزمون مک نمار در اس پی اس اس

آزمون فرض برای مثال فوق بدین صورت مطرح می گردد:

آزمون رض مک نمار  در spss

ورود اطلاعات به SPSS (1: موافق، 2: مخالف):

ورود اطلاعات مک نمار  به اس پی اس اس

اجرای آزمون مک نمار:

دستور اجرای مک نمار در اس پی اس اس

آزمون مک نمار در spss

آزمون مک نمار در spss

متغیرهای جفت شده را به قسمت Test Pair(s) List وارد می کنیم، در قسمت Test Type، McNemar را تیک می زنیم برای بدست آوردن خروجی دکمه ok را برمی گزینیم.

خروجی:

خروجی آزمون مک نمار در spss

 به قسمت معیار تصمیم Exact. Sig(2-tailed) در جدول Test Statistics نگاه می کنیم، مقدار آن در جدول فوق 0.549 بدست آمده است از آنجایی که این مقدار از 0.05 بیشتر است لذا دلیلی برای رد فرضیه صفر وجود ندارد یعنی تفاوت معناداری بین نظرات دانشجویان درباره حمله کشورx  به کشور y بعد از برگزاری جلسه به وجود نیامده است.

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید