نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 22 فروردين 1392 بازدید: 31852
پرینت

آموزش انجام آزمون کلموگوروف-اسميرنوف در اس پی اس اس

اين آزمون توسط يک رياضي دان روس به نام «کلموگوروف» در سال 1933 پيشنهاد شده است و به عنوان يک آزمون تطابق توزيع براي داده هاي کمي مي باشد.

براي سنجش نيکويي برازش، آزمون کلموگوروف-اسميرنوف در نمونه هاي کوچک بهتر از آزمون کي دو است (آزمون کلموگوروف-اسميرنوف براي نمونه هاي با حجم کم دقيق است، ولي براي نمونه هاي با حجم زياد دقيق نيست). توان آزمون يک نمونه اي کلموگوروف-اسميرنوف به علت اين که در آن فراواني هاي مشاهده شده به صورت جداگانه به کاربرده مي شوند، بيشتر از آزمون کي دو است. فرض صفر در آزمون يک نمونه اي کلموگوروف-اسميرنوف اين است که، بين فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي مورد انتظار تفاوتي وجود ندارد، به عبارت ديگر توزيع جامعه نرمال است. فرض مخالف هم در اين آزمون اين است که بين فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت وجود دارد، به عبارت ديگر توزيع جامعه نرمال نيست.

آزمون فرض کلموگروف اسمیرنف در اس پی اس اس

مثال عملي:

10 نفر از دانشجويان رشته علوم اجتماعي نمره هاي زير را در درس آمار مقدماتي اخذ کرده اند:

داده های کولموگروف در اس گی اس اس

با استفاده از آزمون کلموگوروف-اسميرنوف نرمال بودن نمرات را بررسي مي کنيم:

آزمون فرضيه بدين صورت تعريف مي گردد:

آزمون فرض آزمون کولموگروف در spss

ورود داده ها به SPSS:

ورود داده های کول کوگروف به اس پی اس اس

اجراي آزمون در SPSS:

اجرای آزمون کول موگروف در اس پی اس اس

اجرای آزمون کولموگروف در spss

اجرای آزمون کلموگروف اسمیرنف د اس پی اس اس

متغير مورد نظر را به بخش Test Variable List وارد مي کنيم و در قسمت Test Distribution گزينه Normal را تيک مي کنيم و سپس دکمه OK را بر مي گزينيم.

خروجي:

خروجی آطمون کلموگروف اسمیرنف در اس پی اس اس

با توجه به مقدار Asymp. Sig. (2-tailed) (1.000) که بيشتر از سطح خطاي در نظر گرفته شده 0.05 مي باشد لذا دليلي براي رد فرضيه صفر وجود ندارد و مي توان گفت داده ها داراي توزيع نرمال مي باشند. 

 

 

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید