نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 31 فروردين 1392 بازدید: 17004
پرینت

آموزش آزمون کروسکال والیس در اس پی اس اس

این آزمون معادل آزمون تحلیل واریانس در آزمون های پارامتریک است. در این آزمون سعی می شود که وضعیت یک متغیر در بین چند گروه مستقل مقایسه و ارزیابی شود.

این آزمون که بسط آزمون من ویتنی می باشد، چند گروه (نه فقط دو گروه) را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای استفاده از این آزمون تأکید می شود، متغیر مورد نظر دارای پیوستگی لازم باشد تا امکان رتبه بندی نمونه ها وجود داشته باشد.

مثال عملی:

فرض کنید محقق می خواهد بداند آیا سطح تحصیلات پدر بین معدل دانشجویان تفاوت ایجاد می کند یا خیر. بدین منظور معدل 35 نفر از دانشجویان و سطح تحصیلات پدرانشان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به صورت زیر بدست آمد:

جدول داده های ازمون کروسکال والیس

فرض کنید که به علت نرمال نبودن جامعه، محقق نمی تواند از آزمون های پارامتریک مانند تحلیل واریانس استفاده کند لذا برای بررسی معنادار بودن تفاوت بین معدل دانشجویان نسبت به سطح تحصیلات پدرانشان از آزمون کروسکال والیس استفاده می کند، آزمون فرض به صورت زیر تعریف می گردد:

آزمون فرض کروسکال والیس در اس پی اس اس

ورود اطلاعات به SPSS:

1:دیپلم و کمتر، 2: فوق دیپلم و لیسانس، 3: فوق لیسانس و بالاتر):

داده های آزمون کروسکال والیس

اجرای آزمون کروسکال والیس:

دستور اجرای کروسکال والیس در اس پی اس اس

 

کروسکال والیس در spss

کروسکال والیس در hs \d hs hs

کروسکال والیس اس پی اس اس

در پنجره اجرای آزمون کروسکال والیس متغیر معدل را به قسمت Test Variable List و متغیر سطح تحصیلات پدر را به قسمت Grouping Variable منتقل می کنیم و برای تعریف کدبندی سطح تحصیلات دکمه Define Range… را انتخاب می کنیم و در قسمت Minimum عدد 1 و در قسمت Maximum عدد 3 را وارد می کنیم:

دیپلم و کمتر= 1

فوق دیپلم و لیسانس= 2

فوق لیسانس و بالاتر= 3

کروسکال والیس spss

خروجی:

خروجی کروسکال والیس در spss

در جدول Ranks تعداد نمونه ها در هر گروه (n) و میانگین رتبه های هر گروه (ranks) نشان داده شده است و در جدول Test Statistics مقدار آماره و سطح پوشش آماره (asymp.sig) آورده شده است.در اینجا چون معیار تصمیم (asymp.sig) 0.327 بدست آمده است که مقداری بزرگتر از 0.05 می باشد لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد لذا می توان اذعان داشت که بین معدل دانشجویان با میزان تحصیلات پدرانشان رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی تفاوت معناداری بین معدل دانشجویان نسبت به میزان تحصیلات پدرانشان وجود ندارد.

برای حمایت از ما امتیاز دهید