نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 31 فروردين 1392 بازدید: 9572
پرینت

آموزش آزمون Q کوکران (Cochran’s Test) در اس پی اس اس

این آزمون تعمیم یافته آزمون مک نمار است. در آزمون مک نمار، تنها دو وضعیت قابل بررسی بود، ولی در این آزمون، k وضعیت قابل بررسی است.محدودیت عمده این آزمون آن است که متغیر مورد نظر حتماً باید دو بعدی باشد. .برای مثال نظر افراد در دو حالت و در K وضعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد و امکان اجرای این آزمون برای یک متغیر چند مقوله ای و در K وضعیت وجود ندارد. (با سه مقوله کم، متوسط و زیاد) را در سه وضعیت مورد ارزیابی قرار دهد، چرا که متغیر مسئولیت پذیری، دو مقوله ندارد.

مثال عملی:

فرض کنید محققی به دنبال اثر دوره های آموزشی بر روی نگرش افراد در خصوص مخالفت یا موافقت با حضور اتباع خارجی در کشور است. این محقق از 20 نفر اعضای نمونه، نظرخواهی نموده و نظر آنها را (موافقت یا مخالفت) یادداشت می نماید. سپس پاسخگویان را در یک دوره آموزش مقدماتی شرکت داده و سپس نظر آنها را مجدداً یادداشت نموده و برای بار سوم آنها را در یک دوره آموزش تکمیلی شرکت می دهد و برای آخرین بار نظر آنها را جویا می شود. این محقق به دنبال آن است که بررسی کند آیا دوره آموزشی توانسته است بر روی نگرش افراد موثر باشد یا نه؟

اطلاعات این 20 نفر در جدول زیر آمده است. عدد 1 در این جدول به معنای موافقت است و عدد 2 به معنای مخالفت می باشد.

داده های کوکران

آزمون فرضیه بدین صورت تعریف می گردد:

ازمون فرض کوکران

ورود اطلاعات به SPSS (1: موافق، 2: مخالف):

ورود داده های کوکران به اس پی اس اس

اجرای آزمون کوکران:

دستور اجرای کوکران در اس پی اس اس

کوکران در spss

متغیرهای مورد نظر را به بخش Test Variable وارد می کنیم و در قسمت Test Type جهت اجرای آزمون کوکران گزینه Cochran’s Q را برمی گزینیم و در نهایت OK را انتخاب می کنیم.

کوکران اس پی اس اس

خروجی:

کوکران خروجی اس پی اس اس

در خروجی ظاهر شده، حجم نمونه آماری (n)، آماره کوکران (Cochran’s Q) و سطح پوشش آماره آزمون (Asymp. Sig.) محاسبه شده است. چنانچه مقدار (Asymp. Sig.) از 5 درصد کمتر باشد، وجو تفاوت بین آزمون ها را نتیجه بگیرید (فرض آماری یک). در این مثال چون این مقدار کمتر از 0.05 می باشد (0.04) بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان متفاوت بودن نگرش افراد را با توجه به دوره آموزشی نتیجه گرفت.

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید