نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 02 ارديبهشت 1392 بازدید: 25244
پرینت

آموزش آزمون فریدمن در اس پی اس اس

این آزمون یک آزمون ناپارامتریک می باشد که وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی می کند. به طور مثال فرض کنید نمره امتحان یک درس با سه روش تدریس ارزیابی شود، محقق در این زمینه بر روی یک گروه، سه روش تدریس را اجرا و سپس نتایج امتحان را در هر یک از روش ها یادداشت می کند.

نتایج امتحان این 16 نفر در سه آزمون آورده شده است:

داده های آزمون فریدمن

آزمون فرضیه بدین صورت تعریف می گردد:

آزمون فرض فریدمن در اس پی اس اس

ورود داده ها به SPSS:

ورود داده ها به spss آزمون فریدمن

اجرای آزمون فریدمن:

دستور اجرای آزمون فریدمن در اس پی اس اس

آزمون فریدمن دراس پی اس اس

آزمون فریدمن در spss

متغیرهای مورد نظر را به بخش Test Variable وارد می کنیم و در قسمت Test Type جهت اجرای آزمون فریدمن گزینه Friedman را برمی گزینیم و در نهایت OK را انتخاب می کنیم.

آزمون فریدمن اس پی اس اس spss

خروجی:

خروجی آزمون فریدمن در اس پی اس اس

در جدول نخست، میانگین رتبه ها در هر روش تدریس آورده شده و در جدول دوم نیز حجم نمونه آماری (n)، آماره کی دو (Chi-square)، درجه آزادی (df) و سطح پوشش آماره آزمون     (Asymp. Sig.)محاسبه شده است. چنانچه سطح پوشش آماره آزمون (Asymp. Sig.) از 5 درصد کمتر باشد، وجود تفاوت بین آزمون ها را نتیجه گیری نمایید (فرض آماری یک)، و در غیر این صورت فرض آماری صفر را نتیجه بگیرید. در این مثال چون این مقدار بیشتر از 5 درصد است (0.646) بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان تساوی روش های تدریس را نتیجه گرفت.

 

 

 

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید