نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 05 ارديبهشت 1392 بازدید: 8576
پرینت

آموزش ضریب همبستگی کرامر در اس پی اس اس

فرض کنيد که فرضيات تحقيق به صورت زير تنظيم شده باشد:

فرضيه صفر: "بين جنسيت دانشجويان و گرايشات سياسي آنها رابطه وجود ندارد."

فرضيه يک: "بين جنسيت دانشجويان و گرايشات سياسي آنها رابطه وجود دارد."

در اين مثال جنسيت، متغيري با مقياس اسمي و گرايشات سياسي هم داراي مقياس اسمي است. فرض کنيد که اطلاعات زير از اين دو متغير در دسترس باشد:

جدول داده های کرامر

ورود داده ها به SPSS:

جدول دادههای کرامر در اس پی اس اس

محاسبه ضريب همبستگي کرامر در SPSS:

دستور اجرای کرامر در اس پی اس اس

کرامر spss

کرامر اس پی اس اس

دو متغير را نتخاب مي کنيم و يکي را به قسمت (Row(s)) و ديگري را به قسمت (Column(s)) منتقل مي کنيم. جا به جا کردن اين دو متغير در اين دو قسمت هيچ تغييري در محاسبه ضرايب همبستگي ايجاد نمي کند و فقط باعث مي شود که شکل جدول خروجي شما براي محاسبات اندکي متفاوت باشد. بر قسمت (Statistics)کليک مي کنيم:

spss کرامر

براي محاسبه کي دو، (Chi-square) و براي محاسبه ضريب همبستگي کرامر                             (Phi and Cramer’s V) را تيک مي زنيم و سپس Continue را انتخاب مي کنيم و در نهایت دکمه OK را می زنیم:

spss کرامر

خروجی:

خروجی کرامر در اس پی اس اس

در جدول (Cross tabulation) جدول فراوانی تلفیقی دو متغیر بدست آمده است و در جدول   (Chi-square) نتایج آماره کی دو و در جدول (Symmetric Measures) نتایج ضرایب همبستگی آشکار است.

در جدول (Symmetric Measures) مقدار ضریب همبستگی کرامر 0.45 بدست آمده است و مقدار معیار تصمیم (Approx Sig.) (0.000)، کوچکتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه صفر رد می شود یعنی بين جنسيت دانشجويان و گرايشات سياسي آنها رابطه وجود دارد.

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید