نوشته شده توسط Super User دسته: مقالات spss
نمایش از 05 ارديبهشت 1392 بازدید: 64744
پرینت

آموزش ضریب همبستگی پیرسون در اس پی اس اس

اين ضريب همبستگي مبتني بر کوواريانس دو متغير و احراف معيار آنها تنظيم شده است. فرمول مورد استفاده براي اين ضريب به صورت زير است:

پیرسون در اس پی اس اس

در این رابطه cov(x,y) کوواریانس دو متغیر، سیگمای x انحراف معیار متغیر x و سیگمای y انحراف معیار متغیر y را نشان می دهد.

نکته: مثبت بودن این ضریب به مفهوم رابطه مثبت دو متغیر و منفی بودن آن به معنای رابطه معکوس دو متغیر می باشد.

مثال عملی:

میزان مصرف و درآمد ماهیانه 15 خانوار در جدول زیر آورده شده است:

داده های همبستگی پیرسون در اس پی اس اس

محقق به دنبال این است که آیا رابطه ای بین میزان مصرف و درآمده خانوار وجود دارد یا خیر؟

ورود داده ها به SPSS:

دهده های پیرسون در spss

روش اجرای ضریب همبستگی پیرسون در SPSS:

دستور اجرای پیرسون دراس پی اس اس

اجرای همبستگی پیرسون در اس پی اس اس

همبستگی پیرسون spss

دو متغیر مورد نظر را به بخش Variables وارد می کنیم و در قسمت Correlation Coefficients ضریب همبستگی Pearson را بر می گزینیم و در آخر OK  را انتخاب می کنیم.

خروجی spss:

خروجی پیرسون در اس پی اس اس

همانطور که از جدول خروجی مشخص می باشد ضریب همبستگی پیرسون 0.868 بدست آمده است و از آنجایی که مقدار معیار تصمیم (Sig.) 0.000 بدست آمده است و کوچکتر از 0.05 می باشد لذا این ضریب همبستگی بدست آمده معنادار است. یعنی بین میزان مصرف و میزان درآمد خانوار ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید